Βουλή

Διαχείριση των αναδρομικών αποδοχών και ασφαλιστικών κρατήσεων υπαλλήλων που διορίστηκαν σε θέσεις του δημοσίου μετά από δικαστικές αποφάσεις

Διαχείριση των αναδρομικών αποδοχών και ασφαλιστικών κρατήσεων υπαλλήλων που διορίστηκαν σε θέσεις του δημοσίου μετά από δικαστικές αποφάσεις

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών για τις αποδοχές και τις κρατήσεις υπαλλήλων που διορίστηκαν αναδρομικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Διαχείριση των αναδρομικών αποδοχών και ασφαλιστικών κρατήσεων υπαλλήλων που διορίστηκαν σε θέσεις του δημοσίου μετά από δικαστικές αποφάσεις».

Οι περιπτώσεις δυσλειτουργιών λόγω του ότι δεν υπάρχει πραγματική συνένωση των πρώην Ταμείων στον ΕΦΚΑ συνεχίζονται, και διαρκώς έρχονται στο φως νέες. Μια από αυτές αφορά στον τρόπο διαχείρισης των αναδρομικών αποδοχών και των ασφαλιστικών κρατήσεων υπαλλήλων που διορίστηκαν σε θέσεις του δημοσίου μετά από δικαστικές αποφάσεις και για τους οποίους ο διορισμός ανατρέχει σε παλαιότερη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, το 2014 διορίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία 2 υπάλληλοι, για τις οποίες όμως το 2017 αναγνωρίστηκε η αναδρομική ισχύ του διορισμού τους από το 2008, δυνάμει των 732/2016 και 48/2017 πρακτικών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της ΑΠ 484/25.10.2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ΦΕΚ 1417Γ/29.12.2017). Αναγνωρίστηκαν δηλαδή αναδρομικές αποδοχές περίπου 6 ετών (2008-2014) για τις οποίες πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις.

Έκτοτε, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου ζητάει οδηγίες τόσο από το ΓΛΚ όσο και από τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, ως προς το πώς θα χειριστεί τα ζητήματα τόσο των αναδρομικών αποδοχών των 2 υπαλλήλων, όσο και των κρατήσεων που θα πρέπει να αποδοθούν για το διάστημα από το 2008-2014. Ωστόσο διαφαίνεται ότι οι υπηρεσίες δε γνωρίζουν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ούτε εάν απαιτείται κάποιου είδους νομοθετική ρύθμιση. Ως αποτέλεσμα, καθυστερεί σημαντικά τόσο η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από αναδρομικές αποδοχές όσο και η απόδοση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πλείστες ανάλογες περιπτώσεις, οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης.

Με δεδομένα τα ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Ποιο είναι το πλαίσιο βάσει του οποίου αντιμετωπίζονταν οι παρόμοιες υποθέσεις αναδρομικών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών δημοσίων υπαλλήλων πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016; Πώς αντιμετωπίζονται μετά τον νόμο 4387/2016 οι εν λόγω υποθέσεις; Υπάρχει διαφοροποίηση εάν η περίοδος στην οποία αφορούν τα αναδρομικά είναι προ του ν.4387/2016;

2. Πότε θα επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ και πότε θα λάβουν σχετικές οδηγίες οι φορείς στους οποίους υπάρχουν εκκρεμότητες για την καταβολή αναδρομικών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών δυνάμει δικαστικών αποφάσεων;   

3. Πόσες είναι οι σχετικές υποθέσεις που εκκρεμούν ανά την Ελλάδα στο σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων;   

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Δείτε τις απαντήσεις των Υπουργών στη συνέχεια:

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση