Βουλή

Παρεμβάσεις Ν. Μηταράκη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Σ/Ν για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης

Παρεμβάσεις Ν. Μηταράκη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Σ/Ν για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης

Παρεμβάσεις Νότη Μηταράκη, Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».

1η Παρέμβαση:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Θέλω να κάνω μια επισήμανση για την ανακοίνωση που κάνατε.

Το κατά πόσον το νομοσχέδιο -που κατατέθηκε σήμερα- είναι κατεπείγον, θα το κρίνει η αρμόδια Επιτροπή.

Θέλω, όμως, να κάνω μια επισήμανση. Έχουμε σήμερα στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι αρμοδιότητας της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και την ίδια στιγμή θα συνεδριάσει στην Αίθουσα στη Γερουσίας η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν στην αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να επιλέξουν ή να είναι στην Ολομέλεια για ένα νομοσχέδιο που πάλι έχετε καταθέσει εσείς ως επείγον και αφορά την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ή στην Γερουσία.

Αυτό δεν συμβάλλει στο κοινοβουλευτικό έργο.

Ευχαριστώ πολύ.

Εισήγηση Νότη Μηταράκη:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκοπός του σημερινού σχεδίου νόμου είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/23 της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Φεβρουαρίου, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, όπως αυτή διορθώθηκε με την EL140/27-5-2016.

Το σημερινό νομοσχέδιο χωρίζεται σε έξι μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στο αντικείμενο του σχεδίου νόμου, το πεδίο εφαρμογής και τους σχετικούς ορισμούς.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους γενικούς κανόνες για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, τις γενικές αρχές που τις διέπουν και τις διαδικασίες εγγύησης, περιγράφοντας λεπτομέρειες για τη δημοσιότητα των προκηρύξεων, την ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των τευχών διαγωνισμού, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την επιλογή και την ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων στους διαγωνισμούς.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στους κανόνες για την εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης, ήτοι το συμβατικό πλαίσιο και τη νομοθεσία, την εκπόνηση των συμβατικών τευχών, τη χρηματοδότηση των έργων, τις δυνατότητες υπεργολαβίας, τη δυνατότητα τροποποίησης συμβάσεων, τη λύση και την εκχώρηση των συμβάσεων και τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού.

Το τέταρτο μέρος αναφέρεται στους κανόνες διακυβέρνησης που ακολουθούνται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και τη χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, την τεκμηρίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την εκτέλεση συμβάσεων.

Το πέμπτο μέρος αναφέρεται στην έννομη προστασία των φορέων κατά την ανάθεση των συμβάσεων, τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επίλυση διαφορών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, την εξωδικαστική και δικαστική επίλυση θεμάτων που προκύπτουν.

Το έκτο μέρος αναφέρεται στα όργανα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων παραχώρησης, τις καταργούμενες από τις λοιπές μεταβατικές διατάξεις και περιλαμβάνει και τα εξειδικευμένα παραρτήματα.

Ως συνήθως, υπάρχει και ένα έβδομο μέρος, το οποίο είναι οι τροπολογίες, στις οποίες θα αναφερθώ σε λίγο.

Να σημειώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό το νομοσχέδιο τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση την 1η Μαρτίου 2016, εντός των εύλογων προθεσμιών που χρειαζόταν για να ψηφισθεί εντός των προθεσμιών που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως, τελικά κατατέθηκε στη Βουλή πολύ αργότερα και με μεγάλη καθυστέρηση και έπρεπε τελικά να αναγκασθεί η Βουλή, η αρμόδια Επιτροπή, να δεχθεί τη διαδικασία του επείγοντος, ενώ θα μπορούσατε να το είχατε αποφύγει. Και σήμερα έχουμε την ιδιόμορφη κατάσταση -αναφέρθηκα πριν σ’ αυτό- να συζητείται στην Ολομέλεια επείγον νομοσχέδιο, αρμοδιότητας της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ενώ την ίδια στιγμή στην Αίθουσα της Γερουσίας συζητείται ένα κατεπείγον νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ, πάλι αρμοδιότητας της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Εμείς συμφωνήσαμε, πάντως, με τη διαδικασία του επείγοντος, γιατί θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει άλλη καθυστέρηση και να παρατείνεται ένα θεσμικό κενό. Αυτό, όμως, δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες σας και, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους να αλλάξετε ταχύτητα. Μέχρι τώρα προχωράτε με βήμα σημειωτόν. Αυτή η πρακτική δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Πρέπει να «τρέξετε», να βοηθήσετε την ελληνική οικονομία να επανέλθει στην ανάπτυξη, γιατί τελικά θα μείνουμε στα μνημόνια και στους «κόφτες».

Εμείς ψηφίσαμε «ΝΑΙ» επί της αρχής. Πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο συμβάλλει στην αντιμετώπιση χρονίων παθογενειών. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια απόκτησης μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, ελκυστικής και σε Έλληνες και σε ξένους επενδυτές και σε μικρούς και σε μεσαίους και μεγάλους. Παράλληλα, η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο συμβάλλει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της κοινής ωφέλειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δυο χρόνια, δεν περίμενα ότι θα είμαι σ’ αυτήν την Αίθουσα ως εισηγητής της Αντιπολίτευσης να εισηγούμαι ένα νομοσχέδιο για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Το νομοσχέδιο που συζητείται είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο, ένα εργαλείο το οποίο αποτέλεσε όμως αντικείμενο έντονων ιδεολογικών διαφορών προ των εκλογών του 2015, ένα αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων και εντός και εκτός της Αίθουσας με τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αντίστοιχα βέβαια, κύριε Υπουργέ, είχαν γίνει αντικείμενο ιδεολογικής αντιπαράθεσης και οι ιδιωτικοποιήσεις και τα μεγάλα έργα του fast track.

Και αυτή η Κυβέρνηση και ιδιωτικοποιήσεις έχει κάνει και έχει εντάξει τρία, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής έργα στο περίφημο fast track. Ευτυχώς, καταλάβατε ότι τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, επωφελές για το δημόσιο συμφέρον, διότι μεταφέρει τον επιχειρησιακό, τον εκτελεστικό, τον λειτουργικό κίνδυνο στον παραχωρησιούχο.

Εμείς, την περίοδο 2014 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στα έργα ΣΔΙΤ. Εντάξαμε δεκαπέντε νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επανεργοποιήσαμε παραχωρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, είκοσι οκτώ έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ αφήσαμε παρακαταθήκη στην επόμενη κυβέρνηση. Πολλά από αυτά τα έργα σήμερα έχουν παγώσει, έχουν βαλτώσει και κινδυνεύουν να απενταχθούν.

Πάντως είναι θετικό ότι έρχεστε σήμερα να ενσωματώσετε στην ελληνική νομοθεσία τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό νομικό γίγνεσθαι. Λανθασμένα, όμως, ειπώθηκε από τον κύριο Υπουργό ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε νομοθεσία για τα ΣΔΙΤ.

Ξεχνάτε, κύριε Υπουργέ, τον ν. 3389/2005, έναν επαναστατικό νόμο από τον οποίο ξεκίνησαν οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και, προς τιμή σας, σήμερα διατηρείτε βασικές διατάξεις του ν. 3389.

Έχουν πολλές φορές αναφερθεί –και το συζητήσαμε και χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- δυσλειτουργίες στις δημόσιες συμβάσεις, αστοχίες στις εκτελέσεις των έργων. Το είπατε και εσείς, κύριε Σπίρτζη και έχετε δίκιο. Έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν το αμφισβητεί κανείς.

Παραδείγματος χάριν, μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά υλικά από αυτά που χρειαζόντουσαν, οι επιμετρήσεις να μην ήταν ακριβείς, να υπήρχαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων, με ευθύνη οποιουδήποτε και τελικά να ερχόταν αυτός που έχει πάρει τη σύμβαση του έργου και να ζητάει από το ελληνικό δημόσιο επανακαθορισμό της αμοιβής του.

Αυτά ακριβώς τα θέματα αντιμετωπίζει ο θεσμός των παραχωρήσεων και το ΣΔΙΤ, όπου η συντήρηση, η λειτουργία, η εκτέλεση, το κόστος κατασκευής, όλο το ρίσκο πάει στον παραχωρησιούχο, ο οποίος για αντάλλαγμα συνδεόμενο με τη λειτουργία στην πράξη του έργου, πληρώνεται για την επένδυση που έχει κάνει, είτε από το ελληνικό δημόσιο είτε από τους χρήστες του έργου είτε από έναν συνδυασμό και των δύο. Ο παραχωρησιούχος, λοιπόν, αναλαμβάνει όλη την ευθύνη.

Υπήρχε, λοιπόν, η κατάλληλη νομοθεσία, εφαρμόζεται η νομοθεσία και καλό είναι να εφαρμοστεί και στο μέλλον για να μειωθεί ο κίνδυνος του ελληνικού δημοσίου από τα δημόσια έργα. Και σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τα έργα ΣΔΙΤ, χρησιμοποιώντας ιδιωτικό κεφάλαιο, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο περικόπτεται συστηματικά και τώρα με την ενεργοποίηση που όλοι φοβόμαστε, του «κόφτη», τους επόμενους μήνες, μπορεί να βρεθεί πάλι στη μέγγενη του Υπουργείου Οικονομικών, για το οποίο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ερωτηθεί η Βουλή, γιατί η Βουλή έχει πλέον παραχωρήσει το δικαίωμα δημοσιονομικής πολιτικής σε Προεδρικά Διατάγματα, στο Υπουργείο Οικονομικών και κατά συνέπεια, στους θεσμούς και στο κουαρτέτο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι σαφές, κύριοι Υπουργοί, αν θα συνεχίσουν να κυρώνονται οι συμβάσεις παραχώρησης από τη Βουλή, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο και τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου, αλλά δημιουργώντας και μία ασφάλεια δικαίου στους παραχωρησιούχους, που απορρέουν από τις συμφωνηθείσες συμβάσεις. Κρίνεται, επίσης, σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα παραχώρησης των συμβάσεων με νόμο.

Ως προς τα άρθρα, θα πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσετε στο άρθρο 1, κατά πόσο αποκλείεται η υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ σε δραστηριότητες, όπως η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση και η απονομή δικαιοσύνης, καθώς, παραδείγματος χάριν, ήδη υλοποιείται και από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το έργο της ψηφιοποίησης και καταγραφής των πρακτικών των δικαστηρίων, έργο το οποίο συνδέεται με την απονομή της δικαιοσύνης. Νομίζω, κύριοι Υπουργοί, ότι χρειάζεται μια νομοτεχνική βελτίωση.

Ως προς το άρθρο 33, το οποίο καταψηφίζουμε, το συζητήσαμε και χθες με το αντίστοιχο άρθρο 66. Καταργείτε την υποχρεωτικότητα της δημοσίευσης των προκηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, δημιουργώντας αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο οι μικρότερες, κυρίως, τεχνικές εταιρείες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα που προκηρύσσονται.

Το άρθρο 35 επίσης το καταψηφίζουμε, διότι διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο άρθρο της Οδηγίας, το οποίο αποσκοπεί να ενσωματώσει, διότι δεν περιέχει τη ρύθμιση ότι τα μέτρα για την αποφυγή ή την επανόρθωση της σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να είναι τα απολύτως αναγκαία.

Επίσης, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας –αναφέρομαι στο άρθρο 49- ότι η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μπορεί να είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί με δεσμευτικό τρόπο πριν την ανάθεση της σύμβασης και ίσως πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένα από ποια στοιχεία θα προκύπτει αυτό που ζητάει η αναθέτουσα αρχή.

Το άρθρο 53, επίσης το καταψηφίζουμε, διότι θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης απευθείας σύμβασης της αναθέτουσας αρχής με τους δανειστές, για την προστασία των συμφερόντων των τελευταίων για την αποφυγή καταγγελίας.

Ως προς το άρθρο 60, θα πρέπει να εξετάσετε τους λόγους δυνατότητας ακύρωσης της σύμβασης παραχώρησης, καθώς χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 62, δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου, διότι σε περίπτωση ακύρωσης, μετά την έναρξη της παραχώρησης, οι δανειστές δεν θα μπορέσουν να προσβλέπουν σε πληρωμές από την αναθέτουσα αρχή, δημιουργώντας ένα δημοσιονομικό αδιέξοδο στο έργο.

Το άρθρο 64, επίσης το καταψηφίζουμε, διότι η δυνατότητα που δίνετε στην αναθέτουσα αρχή να προσφύγει στα δικαστήρια, αντί στην πρόσφορη λύση της διαιτησίας, εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην προσέλκυση επενδυτών και τελικά θα συμβάλει στην αύξηση του κόστους του έργου.

Θα πρέπει, λοιπόν, επίσης να ξεκαθαρίσετε σε ποια δικαστήρια αναφέρεται το άρθρο 64. Αναφέρεστε στα πολιτικά ή στα διοικητικά δικαστήρια;

Το άρθρο 65 το καταψηφίζουμε, διότι η εφαρμογή των κανόνων της UNCITRALγια επενδυτικές διαφορές, δεν είναι κατάλληλη για εμπορικές διαφορές, όπως εν προκειμένω.

Εν συντομία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μην υπερβώ το χρόνο, ενσωματώθηκαν τέσσερις τροπολογίες κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή.

Το άρθρο 71, εμείς το καταψηφίζουμε, διότι συνεχίζεται η παράταση-ομηρία και οι δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, ώστε να καλυφθεί η τραγική ανυπαρξία του κράτους και της νομιμότητας, με τη διακοπή λειτουργίας της ΕΕΤΤ επί μεγάλου χρονικού διαστήματος και η συσσώρευση αναρίθμητων αιτημάτων ραδιοφωνικών σταθμών για τροποποίηση στοιχείων, αδειών ή νέες αδειοδοτήσεις.

Να σημειώσω πάντως για το θέμα της αδειοδότησης συχνοτήτων των ραδιοφωνικών σταθμών ότι, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν σε ακριτικά νησιά όπως η Χίος, οι τοπικοί χιώτικοι σταθμοί ακούγονται σε πολύ περιορισμένα μέρη, ενώ οι απέναντι τουρκικοί σταθμοί με πολύ δυνατές κεραίες ακούγονται παντού στο νησί, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι για να ακούσουν μουσική να μην ακούν ελληνικούς σταθμούς, να ακούν τούρκικους. Αυτό πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, κύριε Υπουργέ, να το διορθώσετε.

Στο άρθρο 72 ψηφίζουμε «ΠΑΡΩΝ», διότι για άλλη μία φορά η Κυβέρνηση προκρίνει τη λύση της τελευταίας στιγμής, ενώ άλλες άδειες έχουν ήδη λήξει και άλλες ως προς τη χρήση των συχνοτήτων λήγουν.

Στο άρθρο 73 ψηφίζουμε «ΠΑΡΩΝ», διότι δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό, όταν φτιάξει το πληροφοριακό σύστημα, να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής δεδομένων των σχολών, αλλά γι’ αυτό το πληροφοριακό σύστημα δεν έχει καν προκηρυχθεί διαγωνισμός.

Ψηφίζουμε «ΝΑΙ» στο άρθρο 74. Βέβαια, θέλω να πω μία γενική παρατήρηση που την έχω αναφέρει ξανά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Αίθουσα της Ολομέλειας. Οι τροπολογίες που φέρνει η Κυβέρνηση, κατά κανόνα αγγίζουν έναν από τους τρεις πυλώνες, εΕίτε δίνουν παράταση σε κάτι που δεν προλάβατε να κάνετε ή δημιουργούν νέες προσλήψεις στο δημόσιο ή δημιουργούν νέες δομές. Αυτό κατά κανόνα κάνουν οι τροπολογίες που αυτή η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή.

Και μιλώντας για τροπολογίες, το ευχάριστο διάλειμμα που είχαμε χθες τελείωσε, ξαναγυρνάμε στη γνωστή πρακτική των άσχετων υπουργικών τροπολογιών. Πολλές από αυτές έρχονται την τελευταία στιγμή και ούτε οι Βουλευτές της Συμπολίτευσης δεν προλαβαίνουν να τις διαβάσουν, οι οποίοι, όμως, τις ψηφίζουν.

Σήμερα έχουμε μέχρι στιγμής έξι υπουργικές τροπολογίες. Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, εάν μπορείτε και μετά την παρέμβασή μου να μας πείτε εάν θα υπάρξουν και άλλες, ώστε τουλάχιστον να μπορέσουν και τα Κόμματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να ενημερώσουν τους συναδέλφους Βουλευτές, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στην Αίθουσα της Γερουσίας για το άλλο νομοσχέδιο. Επίσης, υπάρχουν βουλευτικές τροπολογίες.

Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε εάν κάποιες από αυτές γίνονται δεκτές, ώστε να μπορέσουν και οι Βουλευτές των Κομμάτων να προσαρμόσουν τις ομιλίες τους, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις βουλευτικές τροπολογίες.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ θετική η παρέμβασή σας -και σας ευχαριστώ γι’ αυτό- ότι σε περίπτωση που γίνει δεκτή οποιαδήποτε τροπολογία, η οποία προσθέτει άρθρο στο νομοσχέδιο, η ψήφιση στο σύνολο θα πρέπει να γίνει αύριο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

2η Παρέμβαση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο τώρα, πριν τη δευτερολογία μου, γιατί πιθανόν ο κύριος Υπουργός να μην μπορεί να παραμείνει μέχρι το απόγευμα που θα τελειώσει η ψηφοφορία πάνω σε αυτήν την τροπολογία.

Δεν διαφωνούμε με την ουσία αυτού που λέτε. Ωστόσο, η προθεσμία της 29ης Ιουλίου επιβλήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3289/2016, που εσείς νομοθετήσατε. Εσείς διαλέξατε την προθεσμία. Αυτή η προθεσμία έχει παρέλθει εδώ και μια εβδομάδα.

Και θέλετε να μας πείτε ότι σήμερα το πρωί «ξύπνησε» το Υπουργείο Οικονομικών, πήρε χαμπάρι ότι αυτή η προθεσμία έχει παρέλθει εδώ και έξι ημέρες και έτρεξαν γρήγορα-γρήγορα να φέρουν μια εκπρόθεσμη τροπολογία, ενώ είμαστε στο τέλος της συνεδρίασης. Αυτό είναι παράδειγμα κακής νομοθέτησης!

Κύριε Πρόεδρε, θα πω μια λέξη ακόμη και ξέρετε ότι είμαι πάντα σύντομος. Θέλω να πω κάτι ακόμα, επειδή θα φύγει ο κύριος Υπουργός. Ξέρω ότι δεν θα μείνει μέχρι το απόγευμα.

Αναφερθήκατε πριν στην τροπολογία με αριθμό 620/69, με την οποία είπατε ότι αξιοποιείτε καλύτερα τη δημόσια περιουσία με την παραχώρηση του Φαληρικού Όρμου στην Περιφέρεια Αττικής.

Θα σας μιλήσω πάλι για την ουσία του θέματος. Η Κυβέρνησή σας κατήργησε με νόμο του 2015 την εταιρεία ειδικού σκοπού που υπήρχε για την αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου Αττικής. Είναι δικαίωμά σας αυτό. Πήγατε λοιπόν την έκταση στην ΕΤΑΔ, μετά η έκταση πήγε στο Υπερταμείο. Μετά, με τροπολογία Βουλευτών, που ήρθε την τελευταία στιγμή, πήγε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή ανακλήθηκε και τώρα με νέα τροπολογία πάει στην Περιφέρεια Αττικής.

Υπήρχε ένα σχέδιο να μπει στο ΕΣΠΑ, με μια συγκεκριμένη μελέτη που έχει πληρωθεί, για να γίνει το πάρκο εκεί. Παραμένει αυτή η πρόταση της Κυβέρνησης; Θα γίνει αυτό το πάρκο; Είναι στο ΕΣΠΑ ή απλώς κάθε δέκα ημέρες φέρνουμε μια τροπολογία, πάμε την έκταση «μπαλάκι» και χάνουμε δύο χρόνια και εκεί που θα γινόταν ένα μαγευτικό πάρκο απέναντι από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» δεν θα έχουμε τίποτα στο τέλος;

Έχει προβλεφθεί στο ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ, η δαπάνη γι’ αυτό το πάρκο;

3η Παρέμβαση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Ζήτησα τον λόγο για δευτερολογία για να τοποθετηθώ επί των τροπολογιών που δεν έκανα στην πρωτολογία μου. Είναι επτά οι τροπολογίες που αποδέχεται η Κυβέρνηση και θα σας πω περιληπτικά για την κάθε μία τι θα ψηφίσουμε και γιατί.

Για την 610, για τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στον ν.4404/2016 που εισήγαγε ο κ. Δρίτσας θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ». Είναι ένα παράδειγμα, όμως, το γεγονός ότι χρειάστηκε να φέρει νομοτεχνικές βελτιώσεις σε ένα νομοσχέδιο που ψηφίσαμε πριν από λίγες μέρες της προχειρότητας με την οποία νομοθετούμε.

Χθες είχαμε επείγον νομοσχέδιο. Σήμερα έχουμε επείγον. Αύριο έχουμε κατεπείγον. Δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός να ψηφίζεται στο σύνολο την επομένη. Τα κάνουμε λίγο στο πόδι και αναγκάζεται ο κ. Δρίτσας να έρθει σήμερα –προς τιμήν του- να παραδεχτεί ότι έγινε λάθος και να περάσει αυτήν την τροπολογία.

Για την 613 τοποθετήθηκε ο κ. Δαβάκης. Ψηφίζουμε «ΟΧΙ».

Για την 620, για τη μεταβίβαση του Φαληρικού Όρμου στην Περιφέρεια Αττικής εμείς θα ψηφίσουμε «ΟΧΙ» για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν έχει παρουσιαστεί εδώ και ενάμισι χρόνο ένας σχεδιασμός, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένους πόρους για την αξιοποίηση αυτού του μοναδικού πνεύμονα για την Αττική. Στην αρχή ήταν στο Παράκτιο Μέτωπο, μετά το πήγατε με νόμο σας στην ΕΤΑΔ, μετά πήγε στο Υπερταμείο, μετά πήγε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με βουλευτική τροπολογία. Τώρα πάει στην Περιφέρεια Αττικής. Κάντε ένα σχέδιο, παρουσιάστε το και εμείς θα το στηρίξουμε.

Στην 623, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εμείς θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ». Τελευταία στιγμή πάλι είδαν ότι έχουν πρόβλημα στη σύσταση του Ταμείου και αναγκάζονται την τελευταία στιγμή να φέρουν τροπολογία για να διορθώσουν αυτό το λάθος.

Για την 629, αναφορικά με το δικαίωμα του Υπουργείου Υποδομών να συνάψει ατομικές συμβάσεις καθαριότητας, όταν καταψηφίζαμε πριν από μερικές εβδομάδες –εάν δεν κάνω λάθος- αντίστοιχες τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας, προβλέψαμε ότι το κάθε Υπουργείο θα ζητήσει να αντιγράψει τις ίδιες διαδικασίες, προσλαμβάνοντας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο -που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει- και δημιουργώντας ατομικές συμβάσεις που εσείς τουλάχιστον ιδεολογικά θα έπρεπε να έχετε αντιδράσει.

Ως προς την 628, κυρία Υπουργέ, σας αδικεί αυτό που κάνετε σήμερα. Αν πράγματι αυτό που λέτε είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια μεγάλη προσπάθεια που κάνετε στο Υπουργείο, αδικείτε τον εαυτό σας που το φέρνετε σαν εκπρόθεσμη τροπολογία χωρίς να καλέσετε τους φορείς να επικροτήσουν αυτό το σημαντικό έργο που κάνετε.

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα θέματα είναι επείγοντα και έπρεπε να συζητηθούν. Θα μπορούσε, όμως, αυτή η τροπολογία να έχει ενσωματωθεί από την Επιτροπή, όπως έγιναν τα άρθρα 71, 72, 73 και 74 και να είχαν έρθει οι αρμόδιοι φορείς. Θα τιμούσε το έργο σας, εάν όντως είναι τόσο επαναστατικό όσο λέτε.

Όμως, απ’ ό,τι φάνηκε στη συζήτηση σήμερα, το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει το αξιόποινο κάποιων πράξεων –ορθό-, αλλά δεν αντιμετωπίζει το ευρύτατο πρόβλημα λαθρεμπορίας που υπάρχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Δεν ακουμπάμε τα υπόλοιπα στάδια. Και γι’ αυτό εμείς θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ».

Ωστόσο, δεν μπορώ να μην πάρω αφορμή με κάτι που είπατε, ότι στο παρελθόν οι κακές κυβερνήσεις των προηγούμενων περιόδων επιβάλανε αύξηση της φορολογίας, μείωση δαπανών και συντάξεων αντί να κάνουν το εύκολο, το απλό, να πιάσουν το λαθρεμπόριο.

Αφού, λοιπόν, ψηφίζουμε αυτήν την τροπολογία σήμερα, θα ήθελα να μας καταθέσει αύριο ο κ. Τσακαλώτος ποιους φόρους μειώνουμε αύριο και ποιες συντάξεις αυξάνουμε αύριο. Αφού πιάσαμε το λαθρεμπόριο –θα περάσει η τροπολογία σήμερα- να έρθει ο κ. Τσακαλώτος αύριο, κύριε Πρόεδρε, στην κατεπείγουσα διαδικασία και να φέρει μια τροπολογία με τα δημοσιονομικά κέρδη. Για παράδειγμα, θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ φέτος κατά 20% μετά την τροπολογία σας;

Ας έρθει αύριο να το ψηφίσουμε. Τότε θα σας συγχαρούμε στην πράξη, που πιάσατε πραγματικά νέα έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο και μειώσατε τα φορολογικά βάρη. Όμως, εγώ δεν είδα καμιά φορολογική διάταξη. Ελπίζω ότι θα έρθει αύριο. Χρειάζεται πάντως γι’ αυτό το πρόβλημα μια ολική αντιμετώπιση. Και φυσικά εμείς θα το στηρίξουμε.

Ως προς την τροπολογία 627, συμβαίνει πολλές φορές σ’ αυτή τη σύνοδο να έρχονται βουλευτικές τροπολογίες που απ’ ό,τι φαίνεται είναι τροπολογίες ουσιαστικά της Κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά αντιμετωπίζονται πολλές φορές τα πράγματα λίγο αποσπασματικά.

Θυμάστε που τρέχατε εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Συμπολίτευσης, με την τροπολογία που ανέφερα πριν για τον Φαληρικό Όρμο. Την περάσαμε ως βουλευτική, τελικά ήταν υπουργική, τελικά οι Βουλευτές σας δεν την ήθελαν. Τελικά δεν εφαρμόστηκε.

Εδώ υπάρχει μια νομοτεχνική βελτίωση που πρέπει να γίνει. Το είπα στον κ. Σταθάκη γιατί λίγο πρόχειρα έχει γραφτεί αυτή η τροπολογία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι σημαντική η παρατήρηση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι σημαντική η παρατήρηση.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι την ανάγκη άρσης αυτών των κατασχέσεων και ψηφίζουμε «ΝΑΙ» στην 627 γιατί χρειάζεται να λειτουργήσετε τα ναυπηγεία, όμως όπως είναι απλοϊκά γραμμένη η βουλευτική αυτή τροπολογία δεν είναι δεδομένο ότι αυτό το διασφαλίζει.

Όπως πάντα εντός χρόνου.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

4η Παρέμβαση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν είναι προσωπικό. Έχω αφήσει μισό λεπτό υπόλοιπο. Αυτό το μισό λεπτό θα πάρω.

Κυρία Υπουργέ, στα πλαίσια των δικών σας αρμοδιοτήτων ίσως φτάνετε στο μέγιστο της αλυσίδας που μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Χρειάζεται η βοήθεια ίσως και των άλλων Υπουργείων.

Σας θυμίζω όμως τις προγραμματικές δηλώσεις του Ιανουαρίου 2015. Είχαν ακουστεί κάτι αστρονομικά ποσά από τον τότε Υπουργό καταπολέμησης της διαφθοράς ότι θα εισπράττονταν μέχρι το καλοκαίρι. Φτάσαμε δεκαοχτώ μήνες, ψηφίσαμε τρίτο μνημόνιο, σήμερα κόπηκε το ΕΚΑΣ και τελικά αυτό το παραμύθι ότι θα έρθουν έσοδα από το λαθρεμπόριο, λυπάμαι που το λέω, ως φορολογούμενος πολίτης, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω οι φόροι να έρχονται, οι συντάξεις να μειώνονται, οι τροπολογίες να περνάνε. Αποτέλεσμα δεν βλέπω.

Ευχαριστώ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση